Tag: phong thủy phòng bếp

Tại sao bếp nên tọa hung hướng cát?

Bếp đặt “tọa hung hướng cát” tức là đặt ở hướng dữ nhìn về hướng lành thì tốt, khi sắp xếp trong nhà bếp cần lấy đây làm nguyên tắc.

8 Bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Tây Nam

Từ cửa Khôn (Tây Nam) biến 1 lần tới chủ Cấn được Sinh khí cho nên gọi là Sinh khí trạch.

8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái chính Nam

ừ cửa Ly (chính Nam) biến 5 lần tơi chủ Cấn gặp Họa hại cho nên gọi là Họa hại trạch. Nhà này phụ nữ tính cứng cỏi, phạm vào cái bệnh vợ đoạt quyền.

8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Đông Nam

Cửa cái tái Tốn (Đông Nam) chủ nhà hay sơn chủ tại Cấn. Từ cửa Tốn (Đông Nam) biến 7 lần tới chủ Cấn phạm Tuyệt mạng cho nên gọi là Tuyệt mạng trạch.

8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Đông Bắc

Cửa cái đặt tại Cấn (Đông Bắc) chủ nhà hay sơn chủ cũng tại Cấn. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Trùng trùng, điệp điệp, thê tử thương.

8 bếp cho chủ mạng Ly mở cửa cái Đông Bắc

Cửa cái tại Cấn (Đông Bắc) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Sơn phùng Hỏa hủy, phụ nữ cương.

8 bếp cho chủ mạng Ly mở cửa cái Tây Bắc

Cửa cái tại Kiền (Tây Bắc) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: quá cân, sinh nhãn tật.

8 bếp cho chủ mạng Ly mở cửa cái chính Nam

Cửa cái tại Ly (chính Nam) chủ nhà hay sơn chủ cũng tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Hỏa diện trùng trùng, vô nam nữ.

8 bếp cho chủ mạng Ly mở cửa cái Đông Nam

Cửa cái tại Tốn (Đông Nam) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Phú quý, phạp tự, Phong hỏa dương.  

8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái tây nam

Cửa cái tại Khôn (Tây Nam) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Nhân môn kiếm hỏa, đa quá mẫu.

8 bếp cho chủ mạng Ly mở cửa cái chính Tây

Từ cửa Đoài (chính Tây) biến 2 lần tới chủ Ly thì ra Ngũ quỷ.

8 bếp cho chủ mạng Ly mở cửa cái chính Bắc

Bếp Khảm (chính Bắc) Thủy đối với cửa Khảm (chính Bắc) tỷ hòa và là bếp Phục vị đắc vị rất hợp cho Đông tứ trạch.

8 bếp cho chủ mạng Ly mở cửa cái chính Đông

Cửa Chấn (chính Đông) tương mộc sinh chủ Ly âm hỏa là dương bên ngoài sinh vào âm bên trong rất tốt, sự phát đạt rất mau.