Chủ nhà mạng Kiền mở cửa Đông Bắc - Công ty Kiến trúc ASPACE

Chủ nhà mạng Kiền mở cửa Đông Bắc

Chủ nhà mạng Kiền mở cửa cái hướng Cấn - Đông Bắc được Thiên Y. Cửa csi tại Cấn (Đông Bắc), chủ nhà hay sơn chủ tại Kiền.

Lời tượng ứng về ngôi nhà: Sơn khỏi Thiên trung, tứ quý hiền. Ý nghĩa: Núi dựng trong trời, con sang hiển. Sơn chỉ về Cấn, Thiên chỉ về Kiền. Cửa tại Cấn, chủ tại Kiền là ngôi nhà sinh con sang trọng và hiền hậu.

Từ cửa Cấn (Đông Bắc) biến 6 lần tới chủ Kiền được Thiên Y cho nên gọi là Thiên y thổ lâm Kiền kim tương sinh đắc vị, và cửa Cấn sang chủ Kiền là ngoài sinh vào trong, tốt lắm. Trọn nhà hiền lương ưa làm điều phước đức, sinh 3 con, phát đạt mau, tiền bạc nhiều, sang trọng chẳng ít, nam nhân sống lâu. Nhưng về sau lâu trở nên kém tốt và vì Cấn phối Kiền thuần dương bất hòa, khắc hại với con, cô đơn, nuôi con khác họ.

 Kiểu nhà này tốt bậc thứ.

 Cửa Cấn (Đông Băc) với chủ Kiền phối 8 chỗ đặt bếp:

a. Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc):

Bếp Kiền (Tây Bắc) kim đối với cửa Cấn (Đông Bắc) tương sinh, đối với chủ Kiền tương thuộc về cát táo (bếp tốt). Nhưng Cấn Kiền Kiền là thuần dương mà thiếu âm, ba tương đồng cư ở chung chẳng khỏi hiếm con để thừa tự và khắc hại vợ.

b. Bếp đặt tại Khảm (Chính Bắc):

Cửa tại Cấn (Đông Bắc) thì bếp Khảm (Chính Bắc) thọ khắc và là bếp Ngũ quỷ khiến cho tiểu nhi chết yểu. Bếp Khảm (Chính Băc) đối với chủ Kiền cũng không tốt vì hỗ biến ra Lục sát.

c. Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc):

Bếp Cấn (Đông Bắc) đối với cửa Cấn (Đông Bắc) và chủ Kiền đều được tỷ hòa và tương sinh là bếp tốt, nhưng vì thuần dương (Cấn Kiến Cấn) tốt bậc thứ.

d. Bếp đặt tại Chấn (Chính Đông):

Bếp Chấn (Chính Đông) đối với cửa Cấn (Đông Bắc) là bếp Lục sát, đối với chủ Kiền là phạm Ngũ quỷ, rất hung.

e. Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam):

Bếp Tốn (Đông Nam) mộc khắc cửa Cấn (Đông Bắc) rồi chủ Kiền khắc lại bếp Tốn (Đông Nam), toàn là tương khắc lại biến sinh Tuyệt mạng và Họa hại, toàn là hung du niên. Bếp này bất lợi, khiến cho nam nữ đều yểu vong.

f. Bếp đặt tại Ly (Chính Nam):

Bếp Ly (Chính Nam) tiết khi cửa Cấn (Đông Bắc) biến sinh Họa hại thuộc bếp hung. Hung hại hơn nữa là bếp Ly (Chánh Nam) hỗ biến với chủ Kiền sinh ra Tuyệt mạng, khiến nên cô quả, tán tài và tuyệt tự.

g. Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam):

Bếp Khôn (Tây Nam) với cửa Cấn (Đông Bắc) tỷ hòa, với chủ Kiền tương sinh, biến sinh được Sinh khí và Diên niên hiệp cùng Thiên y trạch thành nhà ba tốt. Đây là cái bếp đại cát, đại lợi.

h. Bếp đặt tại Đoài (Chính Tây):

Bếp Đoài (Chính Tây) với cửa Cấn (Đông Bắc) tương sanh, với chủ Kiền tỷ hòa, biến sinh được Diên niên và Sinh khí hợp cùng Thiên y trạch thành nhà ba tốt, rất tốt.

Kết luận: Tám hướng bếp trên đây đều thuộc chủ nhà mạng Kiền là Thiên y trạch. Tây tứ trạch cho nên Tây trù là các bếp Kiền Khôn Cấn Đoài đều tốt. Nhưng hai bếp Khôn Đoài tốt nhiều vì bếp âm phối với nhà thuần dương (có đủ âm dương) và bếp nào cũng biến sinh 2 cát du niên, còn hai bếp Cấn Kiền đều thuộc dương phối với nhà thuần dương thì cái lẽ dương quá nhiều mạnh tất âm phải suy đã thấy rõ ràng, dù bếp nào cũng biến sinh 2 cát du niên nhưng tốt ít. Duy Đông trù là các bếp Khảm Ly Chấn Tốn, bếp nào cũng biến sinh 2 hung du niên đều thuộc về hung táo (bếp sinh ra hung hại).

KTS Vũ Quang Định