8 bếp cho chủ mạng Ly mở cửa cái chính Tây - Công ty Kiến trúc ASPACE

8 bếp cho chủ mạng Ly mở cửa cái chính Tây

Từ cửa Đoài (chính Tây) biến 2 lần tới chủ Ly thì ra Ngũ quỷ.
Cửa cái tại Đoài (chính Tây), chủ nhà hay sơn chủ tại Ly.

Lời tượng ứng vê ngôi nhà: Hổ hóa viêm chung, nữ thiếu vong.

Ý nghĩa: Con hổ bị lửa nung đốt: người nữ trẻ chết. Hổ tức là Bạch hổ ám chỉ vào Đoài. Hỏa là lửa chỉ vào Ly, vì Ly thuộc Hỏa. Viêm chung là nơi lửa đốt, ý nói là cửa Đoài kim bị chủ Ly hỏa khắc đốt. Nữ thiếu vong là hàng phụ nữ trẻ chết, vì Đoài thuộc về hàng thiếu nữ và Ly cũng thuộc là hạng trung nữ.

Từ cửa Đoài (chính Tây) biến 2 lần tới chủ Ly thì ra Ngũ quỷ cho nên gọi là Ngũ quỷ trạch, thuộc loại Đông Tây tương hỗn trạch (Đoài là Tây tứ trạch gặp Ly là Đông tứ trạch, 2 phe nghịch nhau mà gặp nhau). Ly là âm hỏa khắc Đoài là âm kim và là thuần âm, phụ nữ làm loạn, vợ đoạt quyền chồng, nam nhân đoản thọ mà phụ nữ cũng yểu vong, số người không thêm mà còn bị chết cách hung dữ, gia sản tiêu bại, tuyệt tự, ma quỷ tác loạn, bệnh ho hen khạc đàm, bệnh lao.. thật là 1 ngôi nhà nhiều tai họa.

Bep_cua_chinh_Tay2

Cửa Đoài (chính Tây) với chủ Ly phối 8 chỗ đặt bếp:

 

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Bếp Kiền (Tây Bắc) kim đối với cửa Đoài (chính Tây) tương sinh và là bếp Sinh khí mộc thất vị, tốt vừa vừa. Nhưng Kiền với chủ Ly tương khắc và hỗ biến ra Tuyệt mạng khiến cho nam nữ đoản thọ.

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): Bếp Khảm (chính Bắc) thủy tiết khí cửa Đoài (chính Tây) và là bếp Họa hại khiến cho nam nữ chẳng sống lâu. Nhưng Khảm với Ly tuy tương khắc song hỗ biến được Diên niên hữu khí là chỗ khá tốt.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): Bếp Cấn (Đông Bắc) Thổ sinh cửa Đoài (chính Tây) có đủ âm dương và là bếp Diên niên đắc vị rất tốt. Còn Cấn với chủ Ly tuy tương sinh hỗ biến ra Họa hại là chỗ bất lợi bình thường.

Bếp đặt tại Chấn (chính Đông): Bếp Chấn (chính Đông) 1 bị cửa Đoài (chính Tây) khắc và là bếp Tuyệt mạng. Nhà Ngũ quỷ chứa bếp Tuyệt mạng sự hung hại chẳng vừa. Tuy bếp Chấn (chính Đông) với chủ Ly hỗ biến Sinh khí tốt nhưng không đủ bù trừ sự hung hại.

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) mộc với cửa Đoài (chính Tây) kim hình chiếu nhau mà làm ra bếp Lục sát bất lợi. Nhưng Tốn với chủ Ly tương sinh và hỗ biến được Thiên y là chỗ tốt đủ san bằng sự bất lợi do Lục sát sinh ra.

Bếp đặt tại Ly (chính Nam): Bếp Ly (chính Nam) hỏa khắc cửa Đoài (chính Tây) kim và chính biến ra bếp Ngũ quỷ đại hung hại. Bếp Ly (chính Nam) với chủ Ly hỗ biến ra Phục vị tốt tầm thường.

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): Bếp Khôn (Tây Nam) thổ với cửa Đoài (chính Tây) chính biến Thiên y, với chủ Ly hỗ biến Lục sát. Đây là hướng bếp nửa tốt, nửa xấu.

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): Bếp Đoài (chính Tây) kim với cửa Đoài (chính Tây) táo Phục vị thất vị chẳng tốt bao nhiêu. Còn Đoài với chủ Ly tương khắc và hỗ biến ra Ngũ quỷ rất hại.

Tám hướng bếp trên đây đều luận theo chủ nhà mạng Ly là Đông Tây tương hỗn trạch. Vì vậy bếp nào cũng biến sinh 1 hung Du niên và 1 cát Du niên, không có bếp nào trọn hung hay trọn cát.

KTS Vũ Quang Định