8 bếp cho chủ mạng Đoài mở cửa cái Đông Nam - Công ty Kiến trúc ASPACE

8 bếp cho chủ mạng Đoài mở cửa cái Đông Nam

Từ cửa Tốn (Đông Nam) biến 4 lần tới chủ Đoài phạm Lúc sát cho nên gọi là Lục sát trạch.

Cửa cái tại Tốn (Đông Nam) chủ nhà hay sơn chủ tại Đoài.

Từ cửa Tốn (Đông Nam) biến 4 lần tới chủ Đoài phạm Lúc sát cho nên gọi là Lục sát trạch. Đoài khắc Tốn là âm khắc âm: phụ nữ bất hòa. Kim khắc Mộc ứng gần xương đau nhức. Tốn với Đoài thuần âm, nam nữ chẳng trưởng thọ, các việc bất hạnh như: góa bụa, không con thừa tự, dùng nghĩa tử giữ gia sản.

Cửa Tốn (Đông Nam) với chủ Đoài phối 8 chỗ đặt bếp.

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): dương kim khắc cửa Tốn (Đông Nam) âm mộc, dương khắc âm rất tai hại cho phụ nữ,thứ nhất là trưởng nữ. Nhưng Kiền đối với chủ Đoài tỷ hòa và hỗ biến Sinh khí tuy thất vị vẫn có lợi cho lão ông và thiếu nữ hay cho cha và con gái nhỏ.

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): dương thủy sinh cửa Tốn (Đông Nam) âm mộc và là bếp Sinh khí đắc vị rất tốt.Còn khảm với chủ Đoài hỗ biến Họa hại nhưng tương sinh. Bếp này lợi nhiều hơn hại.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): dương thổ bị cửa Tốn (Đông Nam) khắc và là bếp Tuyệt mạng nhưng Cấn với chủ Đoài tương sinh và hỗ biến Diên niên hữu khí. Bếp này hung cát tương đương.

PSG6-AT-PG30-31

Bếp đặt tại Chấn (chính Đông): dương mộc với cửa Tốn (Đông Nam) tỷ hòa và là bếp Diên niên nhưng Chấn với chủ Đoài tương khắc và hỗ biến Tuyệt mạng. Bếp này hung cát tương đương.

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): âm mộc đối với cửa Tốn (Đông Nam) tỷ hòa và là bếp Phục vị đăng diện khá tốt, nhưng Tốn với chủ Đoài tương khắc và hỗ biến ra Lục sát khá hung. Suy theo Du niên thì lợi hại có thể tương đương nhưng vì Tốn Đoài Tốn thuần âm mà tuyệt dương, bếp này hung những hơn cát.

Bếp đặt tại Ly (Chính Nam): âm hỏa đối với cửa Tốn (Đông Nam) tương sinh và là bếp Thiên y, phúc thần tương hỗ. Nhưng Ly với chủ Đoài tương khắc và hỗ biến Ngũ quỷ, đại hung. Cũng như bếp Tốn (Đông Nam) trên, bếp này thuần âm mà tuyệt tự dương hung hơn cát.

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): âm thổ bị cửa Tốn (Đông Nam) khắc và là bếp Ngũ quỷ xuyên cung, mọi việc bất lợi. Dù Khôn với chủ Đoài tương sinh và hỗ biến Thiên y hữu khí rất tốt cũng không cứu trừ hết các việc hại của Ngũ quỷ.

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): âm kim cùng với chủ Đoài tỷ hòa Phục vị vô khí chẳng thấy rõ sự tốt. Nhưng Đoài khắc Tốn (Đông Nam) rất bất lợi, nam nữ yểu thọ chẳng có con thừa tự, gân xương đau nhức.

 

Tám hướng bếp trên đây đều thuộc về chủ nhà mạng Đoài: Lục sát trạch. Cửa Tốn (Đông Nam) Đông trạch gặp chủ Đoài Tây trạch, ngôi nhà này Đông Tây tương hỗn trạch, không có bếp nào trọn tốt hay trọn xấu. Vì Đông trù thì lợi cho cửa mà hại chủ, Tây trù thì lợi cho chủ mà hại cửa.

 

KTS Vũ Quang Định – Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ASPACE