8 bếp cho chủ mạng Đoài mở cửa cái chinh Nam - Công ty Kiến trúc ASPACE

8 bếp cho chủ mạng Đoài mở cửa cái chinh Nam

Từ cửa Ly (chính Nam) biến 2 lần tới cửa Đoài (chính Tây) phạm Ngũ quỷ cho nên gọi là Ngũ quỷ trạch.

Cửa cái tại Ly (chính Nam) chủ nhà hay sơn chủ tại Đoài.

 

Từ cửa Ly (chính Nam) biến 2 lần tới cửa Đoài (chính Tây) phạm Ngũ quỷ cho nên gọi là Ngũ quỷ trạch. Nhà Ngũ quỷ tán tài, khắc vợ, phụ nữ táo loạn, án mạng trộm cướp, thiếu con thừa tự, chết yểu, ho khạc đàm, ghẻ độc, nuôi con người dưng, bị người ngoài khinh dẻ và đàn áp. Và vì thuần âm nên gái nhiều trai ít.

 

Cửa Ly (chính Nam) với chủ Đoài phối 8 chỗ đặt bếp:

 

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Bếp Kiền (Tây Bắc) kim bị cửa Ly (chính Nam) khắc và là bếp Tuyệt mạng, khiến Kiền với chủ Đoài tỷ hòa và hỗ biến được Sinh khí mộc tuy vô khí cũng có phần đỡ bớt tai hại.

 

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): Bếp Khảm (chính Bắc) thủy với cửa Ly (chính Nam) tương khắc nhưng âm dương chính phối và là bếp Diên niên khá tốt. Nhưng Khảm tiết khí chủ Đoài và hỗ biến ra Họa hại khiến cho phụ nữ chẳng trường thọ.

picture10

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): Bếp Cấn (Đông Bắc) thổ đối với cửa Ly (chính Nam) là bếp Họa hại có tưng sinh, xấu qua loa. Nhưng Cấn với chủ Đoài tương sinh và hỗ biến được Diên niên hữu khí, lại là tượng thiếu nữ, âm dương tương phối, rất hợp tốt. Bếp này hung ít mà cát rất ít.

 

Bếp đặt tại Chấn (chính Đông): Bếp Chấn (chính Đông) dương mộc đối với cửa Ly (chính Nam) là âm dương tương sinh và là bếp Sinh khí đăng diện rất tốt, sinh xuất phụ nữ thông minh tốt chung. Nhưng Chấn với chủ Đoài tương khắc và hỗ biến Tuyệt mạng, bất lợi cho hàng trưởng nam. Ly Đoài Chấn là 2 âm thắng 1 dương, trong số nhân khẩu nhiều nữ mà ít nam.

 

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) mộc với chủ Đoài kim tương khắc và hỗ biến Lục sát là chỗ không quá hại, vì Lục sát thủy đối với Tốn Đoài đều tương sinh. Còn Tốn đối với cửa Ly (chính Nam) tương sinh và bếp Thiên y, tốt khá, phụ nữ ưa làm phước đức nhưng số nhân đinh chẳng gia tăng vì Tốn Ly thuần âm mà Đoài cũng thuần âm.

 

Bếp đặt tại Ly (Chính Nam): Bếp Ly (Chính Nam) hỏa đối với Ly tỷ hòa và là bếp Phục vị đắc vị, tốt vừa vừa. Nhưng Ly với chủ Đoài tương khắc và hỗ biến ra Ngũ quỷ rất hại.

 

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): Bếp Khôn (Tây Nam) âm thổ đối với chủ Đoài tương sinh và hỗ biến ra Thiên y hữu khí rất phát đạt và phụ nữ ưa làm việc thiện. Nhưng Khôn với cửa Ly (chính Nam) là bếp Lục sát và Ly Đoài Khôn thuần âm tất nam nhân chết yểu, lâu sau thiếu con thừa tự.

 

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): Bếp Đoài (chính Tây) âm Khôn với chủ Đoài là Phục vị thất vị, sự tốt không đáng kể. Nhưng Đoài đối với cửa Ly (chính Nam) tương khắc và là bếp Ngũ quỷ đại hung, tán tài, phụ nữ đoản thọ, nhân mạng chết cách hung dữ.

 

Tám hướng bếp trên đây đều thuộc về chủ nhà mạng Đoài. Nhà có cửa Ly (Chính Nam) và chủ Đoài thuộc về Đông Tây tương hỗn trạch (cửa Đông mà chủ Tây), vậy nên các Đông trù hiệp với cửa Ly (chính Nam) mà chẳng hiệp với chủ Đoài (chính Nam). Không có bếp nào trọn hung hay trọn cát.

 

KTS Vũ Quang Định – Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ASPACE