8 bếp cho chủ mạng Đoài mở cửa cái chinh Bắc - Công ty Kiến trúc ASPACE

8 bếp cho chủ mạng Đoài mở cửa cái chinh Bắc

Từ cửa Khảm (chính Bắc) biến 5 lần tới chủ Đoài phạm Họa hại trạch.

Cửa cái tại Khảm (chính Bắc), chủ nhà hay sơn chủ tại Đoài.

 

Từ cửa Khảm (chính Bắc) biến 5 lần tới chủ Đoài phạm Họa hại trạch, là ngôi nhà tấn tài, phá gia, cưới thê thiếp nhũng loạn, phụ nữ chết nhỏ, thường sinh các chứng bệnh ho hen, khạc đàm, lao tốn, ghẻ độc.

 

Cửa Khảm (chính Bắc) với chủ Đoài phối 8 chỗ đặt bếp:

 

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Bếp Kiền (Tây Bắc) kim đối với cửa Khảm (chính Bắc) tương sinh nhưng là bếp Lục sát, đối với chủ Đoài được Sinh khí nhưng vô khí. Như vậy là nửa cát, nửa hung.

Picture-132

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): Bếp Khảm (Chính Bắc) thủy đối với cửa Khảm (chính Bắc) là bếp Phục vị nhưng đối với chủ Đoài là Họa hại, hại nhiều hơn lợi.

 

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): Bếp Cấn (Đông Bắc) thổ đối với cửa Khảm (chính Bắc) phạm Ngũ quỷ, đại hung bất lợi cho hàng con trẻ. Nhưng Cấn với chủ Đoài hỗ biến được Diên niên hữu khí đại cát, khiến cho giàu.

 

Bếp đặt tại Chấn (chính Đông): Bếp Chấn (chính Đông) mộc đối với cửa Khảm (chính Bắc) thuần dương tương sinh và là bếp Thiên y thất vị, tốt vừa vừa. Nhưng Chấn với chủ Đoài xung khắc và hỗ biến ra Tuyệt mạng khiến cho nam nữ chết yểu.

 

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) âm mộc đối với cửa Khảm (chính Bắc) dương thủy là âm dương tương sinh và là bếp Sinh khí đăng diện, rất tốt. Nhưng Tốn với chủ Đoài tương khắc và hỗ biến ra Lục sát chỉ khiến cho phụ nữ bất lợi.

Picture-142

Bếp đặt tại Ly (Chính Nam): Bếp Ly (chính Nam) hỏa đối với cửa Khảm (chính Bắc) là bếp Diên niên thất vị, lại Ly Khảm tương khắc, chỉ tốt vừa vừa. Nhưng Ly với chủ Đoài tương khắc và hỗ biến ra Ngũ quỷ khiến cho phụ nữ bất lợi, hay làm tổn hại người hiền phụ, ghẻ độc làm chết người.

 

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): Bếp Khôn (Tây Nam) thổ khắc cửa Khảm (chính Bắc) và là bếp Tuyệt mạng rất tai hại. Nhưng Khôn sinh chủ Đoài và hỗ biến được Thiên y rất phát tài. Bếp này hung cát tương đương.

 

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): Bếp Đoài (chính Tây) kim đối vối chủ Đoài là Phục vị vô khí đối với cửa Khảm (chính Bắc) là Họa hại. Như bếp Khảm (chính Bắc) bếp Đoài (chính Tây) hại cũng hơn lợi.

 

Tám hướng bếp trên đây đều thuộc về chủ nhà mạng Đoài, và cửa Khảm (chính Bắc) thuộc Đông mà chủ Đoài thuộc Tây cho nên gọi là Đông Tây tương hỗn trạch. Các bếp Khảm, Ly, Chấn. Tốn lợi cho cửa Khảm (chính Bắc) họa hại chủ Đoài, các bếp Kiền, Khôn, Cấn, Đoài lợi cho chủ Đoài mà hại cửa Khảm (chính Bắc).

 

KTS Vũ Quang Định – Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ASPACE