8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Đông Nam - Công ty Kiến trúc ASPACE

8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Đông Nam

Cửa cái tái Tốn (Đông Nam) chủ nhà hay sơn chủ tại Cấn. Từ cửa Tốn (Đông Nam) biến 7 lần tới chủ Cấn phạm Tuyệt mạng cho nên gọi là Tuyệt mạng trạch.

Cửa cái tái Tốn (Đông Nam) chủ nhà hay sơn chủ tại Cấn. Từ cửa Tốn (Đông Nam) biến 7 lần tới chủ Cấn phạm Tuyệt mạng cho nên gọi là Tuyệt mạng trạch.

 

Ở nhà này ắt tiểu nhi thọ hại (Cấn bị khắc) bởi lớp người góa bụa và phải nuôi con họ khác làm kế thừa tự (Tuyệt mạng). Cửa Tốn (Đông Nam) khắc chủ Cấn là từ ngoài khắc vào trong rất nguy, nào là thua kiện, nào là trộm cướp. Cấn thuộc thổ bị khắc nên sinh các chứng bệnh dạ dày, lá lách, vàng da, Cấn ở Đông Bắc có Sao cơ (Cơ thủy báo) hay làm gió lại gặp Tốn cũng gió cho nên bị phong tật nặng.

 

Cửa Tốn (Đông Nam) với chủ Cấn phối 8 chỗ đặt bếp:

 

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): dương kim khắc cửa Tốn (Đông Nam) và là bếp Họa hại khiến cho phụ nữ đoản thọ, sinh sản chết. Nhưng Kiền với chủ Cấn tương sinh và hỗ biến được Thiên y hữu khí năng trừ giảm các tai họa.

 

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): dương thủy sinh cửa Tốn (Đông Nam) và là bếp Sinh khí đắc vị rất tốt. Nhưng Khảm với Cấn tương khắc và hỗ biến Ngũ quỷ, bất lợi cho hàng tiểu nhi.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): dương thổ bị cửa Tốn (Đông Nam) khắc và là bếp Tuyệt mạng, bất lợi cho tiểu nhi, không con thừa tự, bệnh phong. Nhưng Cấn với chú Cấn tỷ hòa và hỗ biến được Phục vị mộc thất vị không có lợi gì nhiều.

Bếp đặt tại Chấn (Chính Đông): dương mộc đối với chủ Tốn tỷ hòa và là bếp Diên niên tuy thất vị cũng là bếp tốt. Nhưng Chấn khắc chủ Cấn và hỗ biến ra Lục sát, thiếu nam thọ hại. Bếp này hung cát tương đương.

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): âm mộc đối với cửa Tốn (Đông Nam) tỷ hòa và là bếp Phục vị đăng diện khá tốt. Nhưng Tốn khắc chủ Cấn và hỗ biến Tuyệt mạng, không con thừa tự, góa bụa, bếp này hung nhiều hơn cát.

Bếp đặt tại Ly (Chính Nam): âm hỏa đối với cửa Tốn (Đông Nam) tương sinh và là bếp Thiên y đắc vị và được cách Mộc hóa thông minh, điền sản đầy thịnh, phụ nữ nên nhà. Nhưng Ly hỏa đốt chủ Cấn là cánh phụ nữ tính cương cường (cứng cỏi) vợ đoạt quyền chồng, kinh mạch chẳng đều, bị băng huyết, con trai con gái gian nan.

 

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): âm thổ bị cửa Tốn (Đông Nam) khắc và là bếp Ngũ quỷ, đại hung. Nhưng Khôn với chủ Cấn tỷ hòa và hỗ biến được Sinh khí thất vị cũng có phần tốt. Bếp này hung 10 phần, cát 3 phần.

 

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): âm kim khắc cửa Tốn (Đông Nam) và là bếp Lục sát bất lợi. Nhưng Đoài với chủ Cấn tương sinh và hỗ biến được Diên niên hữu khí, có lợi về tiền tài và sức khỏe cho nhân khẩu.

 

Tám hướng bếp trên đây đều thuộc về chủ nhà mạng Cấn, Tuyệt mạng trạch. Chủ Tốn (Đông Nam) Đông trạch gặp chủ Cấn Tây trạch, ngôi nhà này là Đông Tây tương hỗn trạch, không có bếp nào trọn tốt hay trọn xấu vì hễ Đông trù thì lợi cho cửa mà hại cho chủ, Tây trù thì lợi cho chủ mà hại cho cửa.