8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Đông Bắc - Công ty Kiến trúc ASPACE

8 bếp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái Đông Bắc

Cửa cái đặt tại Cấn (Đông Bắc) chủ nhà hay sơn chủ cũng tại Cấn. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Trùng trùng, điệp điệp, thê tử thương.

Cửa cái đặt tại Cấn (Đông Bắc) chủ nhà hay sơn chủ cũng tại Cấn. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Trùng trùng, điệp điệp, thê tử thương.

Ý nghĩa: Trùng trùng, điệp điệp là nhiều từng nhiều lớp. Cấn thuộc núi (Cấn vi sơn). Cấn lại gặp Cấn tức như núi này liên tiếp tới núi kia cho nên nói là trùng trùng, điệp điệp. Thê tử thương là nói vợ con lâm hại.

Từ cửa Cấn (Đông Bắc) biến 8 lần tới chủ Cấn là Phục vị, cho nên gọi là Phục vị trạch. Hai thổ gồm hợp nhau đồng 1 ruộng làm nên giàu có. Sơ niên rất phát tài và thuận lợi, nhưng về lâu sau thì vì thuần dương chẳng sinh hóa được nên khắc hại vợ, bại thảm con, người ở càng ngày càng thưa dần (gia cảnh sẽ như chợ vừa họp tan).

Cửa Cấn (Đông Bắc) với chủ Cấn phối 8 chỗ đặt bếp:

 

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Cửa Cấn (Đông Bắc) thì bếp Kiền (Tây Bắc) tương sinh và là bếp Thiên y đắc vị, hiệp với Tây tứ trạch rất tốt. Nhà phát phú quý kiêm toàn, cha con hay làm việc lành (Kiền Cấn chỉ vào cha và con trai, Thiên y là làm việc lành). Nhưng ba cung Cấn Cấn Kiền toàn dương mà khuyết âm là chỗ bất lợi cho vợ và tiểu nhi về lâu sau ắt tuyệt tự.

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): Cửa Cấn (Đông Bắc) thì bếp Khảm (chính Bắc) tương khắc và phạm Ngũ quỷ đại hung, mọi sự đều chẳng có lợi. Bếp Khảm (chính Bắc) với chủ Cấn cũng tương khăc và hỗ biến cũng Ngũ quỷ, thêm hung.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): Bếp Cấn (Đông Bắc) đối với cửa Cấn (Đông Bắc) và chủ Cấn đều được tỷ hòa và do Thổ sinh Kim, nhà có nhiều tiền của. Nhưng số người quá ít Cấn Cấn Cấn thuần dương chẳng sinh hóa được.

 

Bếp đặt tại Chân (Chính Đông): Bếp Chấn (chính Đông) mộc khắc cả cửa Cấn (Đông Bắc) và chủ Cấn và biến sinh toàn là Lục sát lại thuần dương: hại vợ không con.

 

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) mộc khắc cẩ cửa Cấn (Đông Bắc) và chủ Cấn biến sinh 2 Tuyệt mạng, tuyệt khí đầy nhà, ở góa, dùng con nuôi nối dõi tông môn. Tốn là âm mộc khắc 2 dương thổ (Cấn Cấn) đó là âm đoạt quyền, phụ nữ nắm giữ gia sản, tiểu nhi mạng bệnh huỳnh thũng và tỳ vị bị tật, (Huỳnh thũng là nói chung 2 thứ bệnh: huỳnh đán bệnh da vàng và phù thũng bệnh sưng da thịt).

 

Bếp đặt tại Ly (Chính Nam): Bếp Ly (chính Nam) hỏa đồng sinh cửa Cấn (Đông Bắc) và chủ Cấn nhưng cũng đồng biến sinh Họa hại. Vì vậy sơ niên phát phước nhưng về sau lâu phụ nữ hung cường, đáo loạn gia cang.

 

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): Bếp Đoài (Chính Tây) âm kim phối hiệp với 2 Cấn dương thổ là tương sinh, chính phối, đồng biến sanh 2 Diên niên kim hữu khí. Đây là 1 cái bếp đại cát, đại lợi, trong 8 bếp chẳng bếp nào sánh kịp.

 

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): Bếp Chấn (Tây Nam) là 1 cái bếp tốt, vì Khôn âm thổ đối với 2 Cấn đều tỷ hòa mà có đủ âm dương và đồng biến sinh Sinh khí (mặc dầu Sinh khí thất vị).

 

Tám hướng bếp trên đây đều thuộc về chủ nhà mạng Cấn, nhà này thuộc Tây tứ trạch cho nên Tây trù là 4 bếp Kiền, Khôn, Cấn, Đoài đều tốt, vì bếp nào cũng biến sinh được 2 cát Du niên. Còn Đông trù là bếp Khảm, Ly,Chấn, Tốn.