Nhà phố 5x14m (Cao Bằng) - Công ty Kiến trúc ASPACE

Nhà phố 5x14m (Cao Bằng)

Công trình: nhà phố Diện tích: 5,17 x 14,9m Chủ đầu tư: Mã Tu Quyền Địa điểm: Cao Bằng

Công trình: nhà phố

 

Diện tích: 5,17 x 14,9m

Chủ đầu tư: Mã Tu Quyền

Địa điểm: Cao Bằng

Phoi_canh_chi_Trang

Phoi_canh_chi_Trang1

Mat_dung_chi_Trang

Mat_bang_tang1_chi_Trang

Mat_bang_tang_2_chi_trang

Mat_bang_tang_3_chi_Trang

Mat_bang_tang_tum_chi_Trang

Mat_bang_tang_mai_chi_Trang